ANBI

De Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Onder de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert vallen de Pelgrimskerk, de Kruiskerk en de Protestantse Wijkgemeente Amstelveen-Zuid.

De ANBI-status geldt zowel voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk als voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente vermeld.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI (kerkelijke gemeente): Protestantse gemeente te Amstelveen-Buitenveldert
RSIN/Fiscaal nummer: 002647576
Telefoonnummer: 020 641 36 48
E-mail: kerkelijkbureau@pga-b.nl
Naam ANBI (diaconie): Diaconie van de Protestantse Gemeente

te Amstelveen-Buitenveldert

RSIN/Fiscaal nummer: 824126932
Telefoonnummer: 06 1955 7990
E-mail: diaconie@pga-b.nl
Adresgegevens Kerkelijk Bureau en Diaconie
Adres: Handweg 119
Postcode: 1185 TW
Plaats: Amstelveen
Postadres: Postbus 2011
Postcode: 1180 EA
Plaats: Amstelveen
Website adres: www.pga-b.nl

De Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

Zowel de gemeente als diaconie zijn een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezitten rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 en lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert.

B. Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers uit de drie wijkgemeenten. De Algemene Kerkenraad telt 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de wijkkerkenraden.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 7 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Diakenen telt minimaal 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de kerkenraad als de beide colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkealijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op de website www.pga-b.nl vindt u het concept-beleidsplan 2015-2017 van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Hier vindt u ook het Meerjarenbeleidsplan Diaconie 2014 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding (max. € 1.500,- op jaarbasis).

F. Verslag Activiteiten

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Ook het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder I. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten (resultatenrekening) van de kerkelijke gemeente, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert

werkelijk

begroting

werkelijk

Baten en lasten

2016

2016

2015

Baten
Opbrengsten uit bezittingen

527.958

325.000

481.647

Bijdragen gemeenteleden

642.503

510.000

726.619

Totaal baten

1.170.461

835.000

1.208.266

Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

482.035

475.000

464.123

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

31.231

53.000

39.748

Verplichtingen en bijdragen

54.081

69.000

63.818

Kerkgebouwen

206.469

174.000

186.039

Salarissen en vergoedingen

264.029

302.000

253.760

Kosten beheer en administratie

280.731

219.000

221.353

Totaal lasten

1.318.576

1.292.000

1.228.841

Resultaat kerkgemeenschap (baten – lasten)

-148.115

-457.000

-20.575

De begroting 2017 laat een negatief resultaat kerkgemeenschap zien van €705.000.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

I. Verkorte staat van baten en lasten (resultatenrekening) van de diaconie, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert

 

werkelijk

begroting

werkelijk

Baten en lasten

2016

2016

2015

Baten
Opbrengsten uit bezittingen

9.006

12.000

10.748

Bijdragen  van gemeenteleden

69.390

68.800

90.041

Totaal baten

78.396

80.800

100.789

Lasten
Bijdragen aan instellingen

40.974

35.100

46.268

Bijdragen aan projecten en activiteiten

18.646

42.500

34.702

Hulpverlening aan individuen

13.088

27.260

12.318

organisatiekosten

5.980

8.000

7.262

Kosten beheer en administratie

10.219

12.600

10.571

Totaal lasten

88.907

125.460

111.121

Resultaat (baten – lasten)

-10.511

-44.660

-10.332

De begroting 2017 laat een negatief resultaat zien van €28.700

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

De kosten van de eigen organisatie zijn opgenomen onder Lasten beheer en administratie en betreffen de kosten voor administratie, secretariële ondersteuning, kantoorkosten en het beheer van de diaconale bezittingen.

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak