Meeleven met elkaar: rondzendbrief aan de gemeenteleden van de Pelgrimskerk nummer 10 (29 mei 2020)

Van de wijkpredikant

De gelovigen uit de besnijdenis […] waren buiten zichzelf, dat ook over de heidenen de gave van de Heilige Geest was uitgestort. (Handelingen 10:45)

Lucas vertelt het uitgebreid in zijn tweede boek, de Handelingen der Apostelen. Liefst achtenveertig verzen heeft hij nodig om het lange, vanuit de hemel gestuurde, traject te beschrijven dat uiteindelijk leidt tot het overdonderende inzicht: ook de heidenen delen in de gave van Gods Geest! Handelingen 10 is een prachtig hoofdstuk. Het is me bijzonder dierbaar. Ik hoop er Tweede Pinksterdag, als de deur van onze kerk weer voorzichtig opengaat, uit te lezen. Niet Handelingen 2 hoort met Pinksteren in onze kerken op het rooster te staan: wat in dat hoofdstuk gebeurt, is een joods onderonsje – de uitstorting van de Geest op Jezus’ joodse leerlingen ten aanschouwen van joden en jodengenoten uit Jeruzalem en de verstrooiing. Pas acht hoofdstukken later, in Handelingen 10, is na veel goddelijk duw- en trekwerk de tijd rijp voor de uitstorting van de Geest op ‘heidenen’ als u en ik, volgelingen van Jezus Messias uit de volkeren. De jood Petrus en zijn joodse metgezellen moeten zich, ten overstaan van in tongen sprekende Romeinen, gewonnen geven aan het onmiskenbare feit dat God ook ‘die vuile heidenen’ tot zijn kinderen heeft gemaakt. Pinksteren is voor mij primair het feest van de verbazing: dat ik, heiden uit dat verre Nederland, dankzij de trouw tot in de dood van de joodse Messias, in de weg van het geloof kind van God mag zijn en ten teken daarvan zijn Geest mag dragen. Dat dat niet vanzelfsprekend is, dat de volgorde van Gods heil luidt: ‘eerst de jood en dan de Griek’, wordt overduidelijk uit Handelingen 10. Desalniettemin heeft God, in zijn zoekende, wereldomvattende liefde, ook u en mij geroepen om deel uit te maken van zijn uitverkoren volk, en ook ons de gave gegeven om dat met verve te kunnen doen: de Geest die levend maakt! Laten we het komende Pinksterfeest, ondanks alles wat ons in deze bijzondere tijd bezighoudt, nu eens niet beginnen met de bede ‘Kom, Heilige Geest’, maar met de oprechte dankzegging dat de kostelijke gave van de Geest ook ons is toevertrouwd.

O Heil’ge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus’ dood en leven. Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen. (lied 302:4)

Ds. De Vries

Kerk voorzichtig open De Pelgrimskerk gaat per 1 juni 2020 weer een beetje open. We houden een Pinksterdienst met maximaal 30 kerkgangers en elke woensdagmiddag een ontmoetingsbijeenkomst met maximaal 10 deelnemers. De koster en kerkrentmeester hebben een plan gemaakt om het kerkgebouw veilig te gebruiken. Alle regels die voorlopig gelden zijn niet leuk, maar ze dienen ter bescherming van elkaars gezondheid. We willen graag dat ieder die naar de Pelgrimskerk komt, zich veilig voelt.

 

Kerkdienst Tweede Pinksterdag

Op tweede Pinksterdag, maandag 1 juni, gaat ds. De Vries voor in een Pinksterdienst om 10.30 uur. Gemeentezang is voorlopig niet mogelijk, omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn. Ireen van Bijnen is onze ‘voorzanger’ met begeleiding van Bert ’t Hart. We houden rekening met de regels van het RIVM en het protocol van de Protestantse Kerk Nederland.

Naast allen die meewerken aan de eredienst (voorganger, ambtsdragers, organist en koster) mogen maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn. Daarom vragen we u om uzelf op te geven als u naar deze dienst wilt komen bij Nelly Versteeg: telefonisch (06 – 4013 4035) of via email: pjversteeg@tiscali.nl.

Blijf thuis als u coronagerelateerde klachten hebt.

Het kerkgebouw komt u binnen via de ingang aan Backershagen. U kunt de kerk verlaten via Backershagen of de Van Boshuizenstraat.

We vragen u geen gebruik te maken van de garderobe. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk zou dat gemakkelijk tot oponthoud kunnen leiden. Wilt u uw jas bij u houden en over uw stoel in de kerkzaal hangen?

In en rond de kerk moeten we anderhalve meter afstand van elkaar houden. Er is een looproute door De Ontmoeting aangegeven naar de kerkzaal. De stoelen in de kerkzaal staan op een veilige afstand van elkaar klaar. Wilt u zoveel mogelijk aanschuiven en voorkomen dat u voor of achter mensen langs loopt? Alleen huisgenoten kunnen bij elkaar zitten.

Het doorgeven van collectezakken wordt afgeraden. Bij het verlaten van de kerkzaal staan twee offerblokken klaar om uw geld of collectebonnen in te doen. Daar hangt het bloemenbusje ook.

Niet iedereen kan na de dienst tegelijkertijd de kerkzaal verlaten. Let u op de aanwijzingen van de ouderling van dienst.

We volgen het advies om koffiedrinken en ontmoeten na afloop van de dienst achterwege te laten.

 

In de maand juni zijn er verder geen kerkdiensten in de Pelgrimskerk.

Bijbelkring Aanstaande woensdagmiddag 3 juni maken we een begin met een korte serie tweewekelijkse bijbelkringbijeenkomsten. Ds. De Vries zal, aansluitend bij zijn recente studieverlof en bij de tijd van het jaar, drie bijbelgedeeltes behandelen waarin sprake is van het werk van de Heilige Geest. In elke bijeenkomst richten we ons op één aspect van dit veelkleurige werk.

Data: 3 juni, 17 juni, 1 juli; aanvang 14.30 uur.

Plaats: Pelgrimskerk. In verband met de beperkte deelname (max. 10 deelnemers) is opgave van tevoren vereist.

Wilt u uiterlijk de dinsdag voorafgaande aan de kring uzelf opgeven bij ds. De Vries, liefst via e-mail (hudevries@xs4all.nl), of anders telefonisch (020-6869141, liefst maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur)?

 

Bloemengroet

Elke week ontvangt iemand die verbonden is met de Pelgrimskerk een bloemetje, om mee te leven, als een gebaar van warmte, een teken van verbondenheid. Deze week gaan de bloemen naar mevrouw H.B. Gerrits – Kerseboom Schierstins 74 1082 TJ Amsterdam tel. (020) 644 86 66. Ze vierde recent dat ze 99 jaar werd en haar 100e levensjaar inging. Omdat we na de dienst maandag afzien van koffie drinken en ontmoeting, ontbreekt de kaart met groeten. Leuk als u haar zelf een kaartje stuurt.

 

Vanuit de Wijkdiaconie De afgelopen weken vroegen we om een donatie voor diaconale collecten. Daar de kerkelijke collecten ook uitvallen zullen we de komende tijd de giften daaraan doen toekomen. Dat betreft onder andere de zendingscollecte met Pinksteren, jeugdwerk en activiteiten in de eigen gemeente. U kunt hetzelfde banknummer gebruiken en de wijkdiaconie zorgt voor de juiste bestemming. Banknummer NL 44 INGB 0002 8165 93 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Buitenveldert.

Vrucht van de Geest

tussen vroeger en later tussen water en vuur tussen hemel en aarde zijn wij mens in dit uur

niet volmaakt, niet volkomen tussen haast en geduld tussen angsten en dromen tot de tijd is vervuld

tussen stilte en stormen met wat lukt en mislukt zal de aarde ons vormen tot de vrucht kan geplukt

zal de hemel ons voeden wordt het minste het meest worden wrangheid en woede goede vrucht van de Geest

tussen wachten en weten tussen hier en nog niet tussen aarde en hemel klinkt ons tussentijds lied

tekst: Kees van der Zwaard

 

Kerkdiensten via een scherm

Uitzending van de gezamenlijke kerkdiensten van Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk vanuit de Paaskerk gaan voorlopig door. Op zondag 31 mei, eerste Pinksterdag, gaan ds. Sieb Lanser en ds. Werner Pieterse voor. Om 10.00 uur is de rechtstreekse uitzending te volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1090. De orde van dienst vindt u op www.pga-b.nl. Terugkijken van de diensten is mogelijk via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1090 en www.rtva.nl/kerkdiensten/.

Maakt u liever een viering via de TV mee?

In de periode van de coronacrisis zendt de EO wekelijks een kerkdienst uit in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland om 9.20 uur op NPO 2.

Niet zingen

Goed nieuws dat we weer kerkdiensten mogen vieren. Het meest slechte nieuws is dat bezoekers van een kerkdienst op anderhalve meter niet meer kunnen zingen. Geen psalm, geen gezang en geen kinderlied.

Premier Rutte, die zelf geregeld een kerkdienst bezoekt, zei vorige week: “Het virus houdt van plaatsen waar luid gezongen wordt.” En minister de Jonge, als domineeszoon ook met een eredienst bekend, zei kort en krachtig: “Verspreid het Woord, niet het virus.” Ik vind zingen het mooiste deel van een kerkdienst. Een Bijbelverhaal kan me raken, een preek kan mij boeien, een gebed mijn hart verheffen. Maar een lied beroert mijn ziel. Als ik zing, gaan er ergens diep in mij allerlei snaren trillen. Het liefst zing ik een stevige partij mee. En soms ook stokt mijn stem, want het samenspel van een aangrijpende versregel en een mooie melodie brengt mij zomaar van de wijs. Dan hoop ik dat niemand om mij heen de druppel ziet die uit mijn ooghoek rolt. Graag zing ik van tijd tot tijd een nieuw lied, maar de bekende liederen zijn mij het dierbaarst. De gezangen uit de kerkdiensten van mijn jeugd, de psalmen van mijn moeder, daar kan niets tegenop. Zingen is voor mij de kroon van de kerkdienst. ‘God troont op de lofzangen van zijn volk.’ Maar nu dus even niet. Ik vind het helemaal niets, maar ‘As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.’

Van harte hoop ik dat we een alternatief zullen vinden. Eén of twee voorzangers vanuit een veilige hoek van de kerk. Of misschien de organist die met een stevig koraal of een enkele toon ons voorgaat in de melodie. En wij die van binnen dan stilletjes mee-hummen. Deze dagen, waarin ik verdrietig besef dat we het voorlopig zonder de gemeentezang moet stellen, zingt er steeds een bekende psalmregel in mijn hoofd rond. De stilte zingt u toe, o Here.

Ds. Wim Beekman, classispredikant Friesland (bron: Leeuwarder Courant)

 

 

 

 

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak